Biblia Płocka

Biblia Płocka - wirtualne zwiedzanie
(wymaga oprogramowania Java - do pobrania ze strony: link do najnowszej wersji  ) 

 

Rękopis Pisma Świętego z pierwszej poł. XII wiekuNa drugim piętrze znajdziemy wystawę: Biblia Płocka. Ta wystawa powstała w grudniu 2012 roku. Prezentuje ona rękopis Pisma Świętego z 1. poł. XII wieku. Ekspozycji towarzyszą plansze z miniaturami, opis cudów, reprint Biblii Gutenberga i dwie rokokowe figuryśw. Hieronima i św. Jana Chryzostoma.

Biblia Płocka jest księgą spisaną na pergaminie, oprawioną w okładki z desek dębowych obciągnięte białą skórą o wymiarach 54,5x36,0 cm i grubości 10 cm (w części grzbietowej) i 15 cm w otwarciu. Na okładce nie ma dekoracji ani okuć. Widoczne obramowania sugerują przygotowanie do dekoracji symbolami ewangelistów. Obecna oprawa została wykonana prawdopodobnie w 1457 r. na co wskazywał tekst umieszczony na ostatniej karcie wychwalający zwycięskiego króla Władysława Jagiełły (karta została prawdopodobnie usunięta przez Niemców po przewiezieniu Biblii do Królewca). Łaciński tekst Biblii Płockiej jest wersją Wulgaty Obecnie zawiera 270 kart. Strona prawa pierwszej karty na nowożytny napis łaciński, najprawdopodobniej z XVII-XVIII w umieszczony na górnym marginesie: Expositio In Prophetas Majores et Novu- Testamentu.

Karol Wielki dbał by o to, aby w klasztorach i siedzibach biskupich znajdowały się księgi poprawnie i bezbłędnie przepisane przez doświadczonych skrybów. Krytyczne tłumaczenie tzw. Biblii Alkuina z końca VIII w. były zapewne podstawa dla skryptorium, które wykonało Biblię Płocką.Wystawa "Biblia Płocka"

Kodeks nie jest kompletny. Rozpoczyna się od Księgi proroka Izajasza słowami: In dieb[us] ozi[ae] ioathan achaz [et] Ezechi[ae] regu[m] iuda Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich...(Iz 1,1b). Można przypuszczać, że tekst prorocki poprzedzał ozdobny inicjał. 

W skład Biblii Płockiej wchodzi 35 niejednakowych składek. Z reguły są to kwaterniony, wyjątkowo występują kwinteriony. Strony nie zawierają kustoszy.

Zawartość Biblii Płockiej - stronice oznaczone są ołówkiem w prawym górnym rogu. Skrót (r) recto – oznacza pierwszą stronicę karty, to strona prawa lub nieparzysta;

(v) verso – to odwrotna strona, czytana po recto oznacza stronę parzystą.